top of page
Case Study - Agritech Startup

Agritech Startup

חקלאות תמיד הייתה עסק קשה, והאתגרים הופכים יותר ויותר מורכבים משנה לשנה.  מזג אוויר לא צפוי, מחירי הוצאות משתנים, ומחסור בעובדים מפעילים לחץ מתגבר והולך על השורה התחתונה של החקלאים. בו בעת, יש יותר לחץ מאי-פעם על החקלאים לגדל יותר אוכל עם פחות אמצעים. פה נכנסת לתמונה חקלאות מדייקת.

Case Study - Agritech Startup - Precision Farming

חקלאות מדייקת

חקלאות מדייקת משתמשת בחיישנים לניטור רמות הלחות  והחומרים המזינים באדמה. זה עוזר לחקלאים להימנע מהשקיית-יתר ולדשן בצורה יותר ממוקדת, וכך לחסוך כסף ולהקטין את ההשפעה על הסביבה.

עוד תחום מרכזי הוא ניטור ותחזית מזג האויר. בעזרת חיישנים ונתוני מזג האויר, חקלאות מדייקת יכולה לסייע לחקלאים בהחלטות לגבי תזמון ואופן הנטיעה, ההשקיה, והקציר/אסיף.

אוסף פתרונות החקלאות המדייקת של החברה יוכל לעזור לחקלאים להתאים את עצמם לדפוסי מזג אויר משתנים.  עם היכולת לחזות את מזג האויר ולעקוב אחרי מצב האדמה, החקלאים יכולים לקבל החלטות יותר טובות על מתי ואיך לזרוע, ולהתמודד עם נושאים כמו בצורת ואירועי מזג אויר קיצוניים.

עזרה בצמיחה

Ellavantage הועסקה כדי לעזור לחברה לפתח תכנון מסלול לצמיחה שיגדיר מטרות ויעדים ספציפיים. זה כלל מדדי ביצוע כגון זיהוי הזדמנויות שוק חדשות, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, ואופטימיזציה של פעילויות החברה לתמיכה בקידום הצמיחה.

לאחר מיצוב תכנון המסלול, עזרנו לחברה לעקוב אחרי ההתקדמות ולבצע התאמות לפי הצורך. עזרנו גם בשינויים ארגוניים, כגון גיוס כישרונות חדשים, ובעת הצורך, שינוי מבנה החברה כדי לקדם צמיחה.

עזרה במכירות

Ellavantage סייעה לחברה בפיתוח אסטרטגיה להגיע ללקוחות יעד ולמכור להם.  זה כלל מדדי ביצוע כמו זיהוי האפיקים היעילים ביותר להגיע ללקוחות היעד, יצירת מסרים מושכים שיהדהדו אצלם, ופיתוח אסטרטגיות מכירה אפקטיביות.

בנוסף, סיפקנו הכשרה ותמיכה לצוות המכירות של החברה כדי להגביר את יעילותם במכירת מוצריה ושירותיה. כל זה הוביל לעלייה בהכנסות ובצמיחה עבור החברה.

Case Study Summary - Agritech Startup

סיכום

Case Study - Agritech Startup

מומחיותנו העמוקה וגישתנו המעשית אפשרו לחברה לזהות במהרה תחומים טעוני שיפור וליצור מפת דרכים לצמיחה. תמיכתנו הוכיחה את עצמה בעזרה לחברה לייעל את פעילותה, למטב את תהליכיה, ולהגיע באופן  יותר אפקטיבי ללקוחות היעד.

bottom of page